مهندس سیامک مددیون

  • توسط های شاپ |
  • دیدگاه ها غیر فعال

  «تأسیسات و تجهیزات ملل»- مهندس سیامک مددیون یکی از ارکان مجموعه تأسیسات و

مهندس الهه اسکندری

  • توسط های شاپ |
  • دیدگاه ها غیر فعال

  «تأسیسات و تجهیزات ملل»- در یک فضای مردانه تأسیساتی حضور یک بانو باعث

مهندس محمد یاسین همیشه بهار

  • توسط های شاپ |
  • دیدگاه ها غیر فعال

  «تأسیسات و تجهیزات ملل»- محمد یاسین همیشه بهار یکی از مدیران اجرایی با

مهندس سعید مددیون

  • توسط های شاپ |
  • دیدگاه ها غیر فعال

«تأسیسات و تجهیزات ملل»- مهندس سعید مددیون برای ۱۵ سال مدیریت مجموعه تأسیسات و